2Hvem skal være med?

Politikerne vil gjennom arbeidet med planstrategi kunne være med å synliggjøre hva kommunen trenger å innovere om. Gjennom plan- og saksvedtak kan politikere bestemme om kommunen skal innovere, hvordan kommunens innovasjonssystem skal se ut og om resultatet av de større innovasjonsprosjektene skal iverksettes.

Innovasjonsprosesser har:

  • Uklare mål og ingen kjente løsninger og resultater
  • Risiko for at en opplever feiltrinn og skuffelser underveis, men det kan også være grunnlag for læring.
  • En usikker fremdriftsplan siden innovasjonen er avhengig av å testes og utvikles i prosess

Innovasjon er derfor en utfordring for politikerrollen. I videoen til høyre (under eksempler og metoder) forteller Ordfører Lene Conradi i Asker hvorfor hun som politiker mener innovasjon er viktig for akkurat hennes kommune.

Innovasjon stiller krav til de politiske beslutningene som fattes om innovasjon.

  • Det er viktig med en solid forankring om innovasjon som et viktig område uten at det er en kjent løsning/resultat
  • Det er viktig med en politisk forpliktelse om å stå hele løpet ut, selv ved feiltrinn

Politikerne blir dermed utfordret i sin rolleutøvelse når det gjelder innovasjon. I eksemplet “Politikere om politikerrollen” gjengir vi noen innspill fra politikere om hvilke utfordringer innovasjon kan skape for deres rolleforståelse og utøvelse.

Politikere som bestillere av innovasjon

Politikere har tre grunnleggende lederfunksjoner:

  1. Den første politiske lederskapsoppgaven er å finne hvilke utfordringer lokalsamfunnet står ovenfor og sette dem på dagsorden Det kan være befolkningsutviklingen, kommuneøkonomien eller skolestrukturen. Utfordringene er på denne måten ikke uavhengige av det politiske lederskapet. Som folkevalgte skal dere løfte utfordringene fram og få dem opp i dagslyset.
  2. Den andre politisk lederskapsoppgaven er å peke på hva som kan og bør gjøres for å løse disse utfordringene. Det er altså evnen til å formulere en sammenhengende visjon og en strategi for den politiske innsatsen og omsette den til en konkret og realiserbar plan. Det er her dere som folkevalgte, i samhandling med lokalsamfunnet og administrasjonen kan finne nye og kreative måter å løse utfordringene på. Det er her dere kan vise handlekraft og synliggjøre det strategiske overblikket dere som folkevalgte faktisk kan ha. Dette vil kreve kunnskap på et bredt felt, og kommunens administrasjon og andre eksperter vil være sentrale aktører i arbeidet.
  3. Den tredje politiske lederskapsoppgaven er å mobilisere lokalsamfunnet til handling og styre kommunen som organisasjon. Overfor lokalsamfunnet består oppgaven i å skape støtte og backing til den problemforståelsen og de politiske løsningene som dere beslutter og lanserer. Uten felles problemforståelse og støtte til løsningene, er de ikke mye verd. Innad i kommunen som organisasjon består oppgaven i å fatte vedtak, sikre at vedtakene blir effektuert og se til at kommunen leverer i tråd med innbyggernes krav og forventninger.

Politikere kan derfor være bestillere av innovasjon og legge til rette for at innovasjon blir et strategisk grep i møte med fremtiden. Dette kan skje gjennom enkeltsaksbaserte bestillinger, men politikerne kan også legge premisser for og stimulere til bruk av innovasjon gjennom den kommunale planprosessen.  Etter kommunevalg skal f.eks. politikerne vurdere om en ny planstrategi skal utvikles. I arbeidet med planstrategi kan politikerne definere hvilke områder det kan være aktuelt med innovasjon. De kan dermed være med å peke ut de viktige flokene. Det er også mulighet til å ta i bruk samskaping med eksterne aktører i denne prosessen.

Politikerne kan også sørge for at arbeidet med skape kunnskapsgrunnlaget for innovasjon blir best mulig – gjennom å etterspørre prosesser som søker impulser og kunnskap både innenfor og utenfor den kommunale organisasjonen – som denne samlingen søker å inspirere til.

Politisk deltakelse i innovasjon

Politikere kan også delta i innovasjonsarbeidet. Både på overordnet nivå, f.eks. gjennom bruk av innovasjon i sammenheng med utvikling av kommunens planstrategi, eller som deltaker i konkrete innovasjonsprosjekter på lik linje med andre. Utfordringen er da å skille mellom rollen som deltaker i innovasjon, og rollen som kommunal beslutningstaker.

I eksemplet “Politikere i innovasjon” gir vi en beskrivelse av hvordan danske politikere har organisert seg for å kunne være bestillere, deltakere og besluttere i innovasjonsarbeidet uten å komme i konflikt med rolleutøvelsen.

Hvordan ville politikere kunne delta i innovasjon i din kommune?