3Bygge et system?

Målet med en innovasjonsprosess er gjerne å finne fram til en ny og bedre måte å løse en oppgave eller utfordring på. I SLIK er fokus på kommunens innovasjonssystem. Med kommunens innovasjonssystem forstår vi her de organisatoriske rammene for kommunens innovasjonsarbeid, plassering av ansvar for innovasjonsarbeidet, roller, rutiner og prosesser i sammenheng med innovasjonsarbeidet. Målet for innovasjonssystemet er å legge til rette for eksperimentering og nyskaping og oppbygging av kultur og kompetanse rundt innovasjon. Innovasjonssystemet kan ha hovedmål og delmål på lik linje med andre kommunale sektorer og tjenesteområder.

Målet for innovasjonssystemet er ikke knyttet til det enkelte innovasjonsprosjekt, men til målsettinger for innovasjonssystemet som sådan. Det er viktig med mål som er operasjonaliserbare, og hvor det kan utvikles indikatorer som gjør det mulig å vurdere måloppnåelsen over tid.

En kan ha mål om hva kommunen skal innovere om, f.eks. basert på utfordringsbildet i kommunens planstrategi eller underliggende planer.

En kan sette mål om hvor mye kommunen skal innovere, f.eks. antall innovasjonsprosjekter eller andre aktiviteter en ønsker å gjennomføre.

En kan sette mål om hva en ønsker å oppnå med innovasjonsarbeidet i form av resultater og/eller effekter.

I eksemplet “Mål for innovasjonssystemet” gjengis Asker kommunes målsettinger ift sin innovasjonsstrategi. I videoen “Innovasjon i Flekkefjord” får vi høre om hvordan Flekkefjord tenker og arbeider med innovasjon.

Hva ville være viktige mål for innovasjon i din kommune?

Hvilke indikatorer vil fremme innovasjonsarbeidet og bidra til at kommunen når sine innovasjonsmål?