3Bygge et system?

Innovasjon krever en annen måte å lede på enn måten lederskap utøves i mange norske kommuner i dag. Lederne må øke kunnskapen om hva som er kritisk for å kunne lede innovasjonsprosjekter. De må kunne bidra til å skape en innovasjonskultur og til ‘idekompetanse’ blant sine ansatte. Dette igjen stiller krav til alle medarbeiderne i form av økt grad av selvledelse.

 

Lederne må legge til rette for tverrfaglig samarbeid og kunnskapsdeling gjennom kontaktflater i hele organisasjonen, samt bygge koalisjoner og nettverk internt og eksternt. Ledelsen, medarbeidere og eksterne interessenter må alle involveres i og ta eierskapet til behovene for å innovere for innbyggernes beste. Det må legges spesielt til rette for samskaping med eksterne interessenter.

Tiltak som kan bidra til utvikling av en god innovasjonskultur i en kommune:

  1. Lederfokus og forankring nedover i organisasjonen
  2. Aktiv oppmerksomhet rundt innovasjon
  3. Evne til å jobbe og samarbeide tverrfaglig og tverrsektorielt
  4. Stimulere til dialog og dyrke frem formelle og uformelle nettverk
  5. Forvent og belønn – utfordre medarbeidere til å innovere og gi anerkjennelse for innspill til innovasjon
  6. Mål innovasjonsaktiviteten
  7. Brukerorientering – innovasjon bør knyttet til brukernes behov

Innovasjonskultur bygges over tid. Kommunen kan allerede ha en eksisterende og god innovasjonskultur uten å vite om det, men det blir da viktig å løfte denne frem. Det blir viktig å finne ut hvilken innovasjonsmodenhet og styrke kommunen har, før en setter i gang arbeidet med å skape en kultur for innovasjon. I eksemplet “Kjennetegn innovasjonskultur” finner dere stikkord som gir grunnlag for å diskutere hvordan organisasjonskulturen i din kommune legger til rette for innovasjon.

Kommunen kan spørre seg selv:

Hvilke styrker og svakheter har kommunens utviklingsarbeid i dag?

Hva sier våre ledere, medarbeidere og innbyggere om vår evne til å fornye oss?