2Hvem skal være med?

Kommunens medarbeidere kan gi innspill til, delta i og gjennomføre  innovasjonsprosjekter.

Når kommunen skal gjennomføre et innovasjonsprosjekt er det viktig å mobilisere kommunens kompetanse. Dette kan være kommunens fagspesialister innenfor et område, men også de som en kjenner som ildsjeler som brenner for sitt arbeid. Også her er samskaping et viktig begrep. Alle kommuner har ildsjeler, og som oftest vet en godt hvem de er. Disse vil ofte kunne gi innspill og kunnskap av stor verdi for innovasjonsprosessen. I eksemplet “Få med ildsjelene!” forteller vi mer om hvordan en kan gå fram for å identifisere aktuelle deltakere i innovasjonsprosjekter.

I prinsippet kan alle delta i innovasjon, men det vil alltid være noen som peker seg ut som særlig fremoverlente og entusiastiske når det gjelder slik oppgaver. Samtidig vil også et innovasjonsprosjekt kunne ha godt av deltakelse fra folk som kan utfordre både i forhold til innhold og i forhold til gjennomføring. En god miks mellom idèskapere og gjennomførere kan være viktig.

Det er viktig at en bringer inn tverrfaglig kompetanse og mangfold i innovasjonsarbeidet. Dette betyr at en kan bemanne et innovasjonsprosjekt med spisskompetanse på det aktuelle området, men også trekke inn kompetanse fra andre fag og sektorer som har grenseflater mot området det innoveres på. Enten i form av fagfolk fra andre sektorer som kan bringe inn andre vinklinger og forståelsesrammer, men  også “motkrefter” i egen organisasjon, dvs. medarbeidere som tør å utfordre de etablerte sannhetene og forestillingene.

Gjennomføring av innovasjonsprosjekt innebærer risiko. Det må være aksept for at en mislyktes. For å sikre trygghet rundt risikoaksept er det viktig med en god lederforankring og støtte. Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at selve innovasjonsprosjektet skal ledes av en linjeleder. Linjeansvaret kan komme i veien for fokus på innovasjonsarbeidet. Hvis linjeledere skal delta i innovasjonsprosjektet kan en derfor vurdere om lederen skal delta som ordinært prosjektmedlem, istedenfor å lede prosjektet.