5Hvordan foredle?

Det er helt nødvendig å stimulere til eksperimentering for å skape innovative løsninger! Hvordan bygge en innovasjonskultur og videreutvikle innovasjonsarbeidet i kommunen?

Er kommunen forberedt på innovasjon?

Et innovasjonssystem bør ha fokus på utviklingen av kommunens organisasjon i en “innovasjonsvennlig” retning.

I eksemplet “Kjennetegn innovasjonskultur” trekker vi fram en rekke områder som kan danne et utgangspunkt for en vurdering av innovasjonsklimaet i kommunen. Dette kan brukes som en innledende øvelse og som et ledd i utvikling av kommunens organisasjonskultur. Ved å gå gjennom sjekklisten kan en danne seg et bilde av om forutsetningene for å lykkes med innovasjon er til stede og evt. hva som må gjøres for å styrke kommunens forutsetninger.

Innovasjon tar aldri slutt

Innovasjon gir fødsel til nye innovasjoner. Gjennom innovasjonen kommer det fram nye ideer og behov for ytterligere innovasjon. Innovasjonssystemet må på samme måte være utformet slik at en evner å lære av de innovasjonsprosessene en går gjennom. Det er gjennom prøving og feiling og læring at kommunen bygger opp sin innovasjonsevne/innovasjonsmuskel. Denne bevisstheten er viktig å forankre i kommunen.

Innovasjonskultur  – en kommunal kultur for fornying og utvikling

Bygging av innovasjonskultur er i stor grad en lederoppgave. Nedenfor følger noen dimensjoner for lederfokus i forhold til utvikling av en innovasjonskultur i kommunen.

  1. Lederfokus  og forankring nedover i organisasjonen
  2. Aktiv oppmerksomhet rundt innovasjon, f.eks ved gode historier og eksempler på vellykkede innovasjonsprosjekter, innovasjonspriser,  mm
  3. Kommunen må  omfavne tverrfaglighet og tverrsektorielt samarbeid
  4. Det må stimuleres til dialog, og dyrkes frem formelle og uformelle nettverk på tvers av sektorer og nivåer
  5. Still krav, ha forventninger og belønn medarbeidere som tar initiativ til innovere, samt gi anerkjennelse for gode innspill til innovasjonstemaer
  6. Mål innovasjonsaktiviteten og sørg for at innovasjon er en del av målekort, resultatavtaler, osv.
  7. Sørg for brukerorientering. Innovasjon bør knyttes til brukerenes behov og oppmerksomheten bør gis mot brukernytte ikke mot interne forhold.

Videreutvkling av  et innovasjonssystem

Etter som erfaringer knyttet til det å innovere øker, vil også behovet for et innovasjonssystem melde seg.  En slik vurderings- og utviklingssløyfe kan gjerne også legges inn som en planlagt aktivitet.

 

Hvordan kan vi skape en gjennomgående innovasjonskultur i vår kommune?

Hva skal til for å lykkes med å skape en brukerorientert innovasjonskultur som aldri stopper opp?

Hvem hos oss skal eie og legge tilrettelegge for vi skal fortsette å innovere og sørge for å ta ut gevinstene av dette arbeidet?