2Hvem skal være med?

Det er mange som kan eller bør ha roller i forbindelse med en kommunes innovasjonsarbeid.  Samskaping vil være en viktige komponent i ethvert innovasjonsprosjekt. Vi mener det er særlig viktig at brukere og berørte tas med i innovasjonsprosesser

Samskaping

Samskaping er en metode for å aktivere ressurser på tvers av samfunnet. For å løse samfunnsfloker vil både forståelse av floken og utvikling av løsninger være avhengig av samskaping mellom de aktørene som blir berørt eller har roller i problemkomplekset. Dette krever interaksjon, deltakelse og felles problemløsning mellom brukere, pårørende, ansatte i førstelinjen, fageksperter, vanlige borgere og andre interessenter som frivillighet og næringsliv. Sammensetningen avhenger av tema. Lenken “Samskaping” utdyper begrepet nærmere.

Samskaping er en kreativ og interaktiv prosess som utfordrer alle aktørenes oppfatninger og forsøker å kombinere faglig og lokal ekspertise på nye måter. Samskaping vil derfor være en viktig komponent i ethvert innovasjonsprosjekt

I kommunal innovasjon vil viktige aktører være:

Politikere:

Politikerne beslutter om gjennomføring av innovasjon skal skje og om resultatet av innovasjonsprosjekter skal implementeres. Politikere kan også delta i direkte i innovasjonsarbeidet.

Rådmannen og kommunens lederskap:

Rådmannen eier innovasjonssystemet og må sørge for at kulturen, fremdriften og forankringen skjer i hele kommunens administrasjon.

Ildsjeler,  fagspesialister  og medarbeidere:

Disse gir innspill til, deltar i og gjennomfører innovasjonsprosjekter.

Innbyggerne og brukere

Kommunen innbyggere og brukere av kommunens tjenester kan gi innspill til og delta i kommunale innovasjonsprosjekter

Interessenter:

Dette kan være frivillige organisasjoner, næringsliv, lokale aksjonsgrupper, pårørende til brukere mm. Disse kan gi innspill til, delta i og gjennomføre innovasjonsprosjekter. En kan også se for seg at slike grupperinger driver innovasjonsprosjekter hvor kommunen deltar uten å lede prosjektene.