2Hvem skal være med?

Brukere, borgere og eksterne interessenter gir innspill til, deltar i og gjennomfører innovasjonsprosjekter.

Samskaping med eksterne interessenter

Selv om kommunen har et effektivt iverksettingsapparat er det ikke alle problemstillinger som kommunen behersker i sin fulle bredde.  Eksterne aktører, så som de frivillige, idretten, ildsjeler, næringsliv, og ikke minst brukere – kan ha kunnskap, perspektiver og erfaringer som kommunen selv ikke har. De kan bidra med nye vinklinger og løsninger på problemer som kommunen ikke ser eller har mulighet til å tilby. Eksemplet “Nye perspektiver far eksterne tar for seg dette”.

Hvem som skal involveres av eksterne interessenter vil være avhengig av problemstillingen, men kommunen må være åpen for at det kan være deltakere som ikke umiddelbart oppleves som de mest nærliggende.  En må derfor være åpen for å inkludere, men kanskje også utelukke deltakere ettersom fortståelsen av utfordringene og/eller flokene utvikler seg.

Eksemplet “Interessentanalyse” gir en enkel oppskrift på hvordan en kan finne fram til de viktigste interessentene på et saksområde. Det er likevel viktig å huske at en må være forberedt på å revurdere hvem som er relevante interessenter i en innovasjonsprosess. Dette kan endre seg som følge av ny forståelse av innholdet i floken en jobber med, eller fordi relevansen til deltakerne endrer seg ettersom prosjektet går inn i nye faser.

Eksemplet “Eksterne som samskaper med kommunen” gir et innblikk i hvordan en kan innovere sammen med aktører utenfor kommunen.

Ansvarsveksling mellom kommunen og de eksterne interessentene

Ofte ser kommunen seg selv som den som tar et hovedansvar i en innovasjonsprosess. Det er ikke alltid det er den beste løsning. En bør vurdere om ikke ansvar og ledelse i et innovasjonsarbeid enten bør flyttes fra kommunen etter en tid, eller at eksterne tar dette ansvaret i utgangspunktet. Kan det være en fordel at kommunen selv kun er en deltaker fra første stund? Eksemplet “Ansvarsveksling” viser hvordan dette ble aktuelt i en kommune.

Hvor flink er din kommune til å trekke inn eksterne interessenter i sine innovasjonsprosesser?