Testing av løsninger


I en innovasjonsprosess er uttestesting av ideer og tanker viktig. En skal bruke mye tid på å forstå behovene, men utvikling av løsningene kan foregå i en dynamisk test-prosess. En prøver ut en løsning, får erfaringer, vurderer, justerer og prøver igjen. Ikke vent til en har den perfekte løsning. Verdensbankens direktør for innovasjon, Dr. Aleem Walji, sa følgende:

“Det vi foreslår kan være provoserende og strider i mot tenkningen i en «faglig – drevet» kultur som mange organisasjoner ofte er preget av. Når du setter fagekspertene sammen i et rom, ønsker de å finne ut så mye som mulig før de starter arbeidet. De ønsker tegninger, diagrammer, detaljerte budsjetter og klare suksesskriterier. De ønsker å minimere risikoen gjennom å ha best mulig oversikt over konsekvensene i forkant. Innovasjon handler om å søke risiko og navigere intelligent i usikkerhet.

Vi vet alle at de vanskeligste problemene utvikler seg raskt, så vi trenger raske tilbakemeldinger og mange dristigere forsøk. Vi vet også at løsninger som fungerer i en kontekst, ofte ikke fungerer i en annen sammenheng.”

Det er innsikter som de fleste kommuner kan kjenne seg igjen i, men tar vi konsekvensen av det?

De fleste kjenner til «Lengst mulig i eget liv», eller Fredericia -modellen. Den er forsøkt kopiert mange ganger, både i Danmark og i Norge. Mange vil hevde at modellen fungerer etter hensikten, men gir den de effektene som vi ønsker? Kopierer en bare en løsning og tar utgangspunkt i andres erfaringer for å kunne si at det fungerer uten selv å finne ut av hva som egentlig skjer innenfor rammen av egen situasjon i egen kommune og ift de enkelte brukernes situasjon?

Svært få kommuner i Danmark har gjort «quick loops» i arbeidet med Fredericia–modellen, eller med andre modeller. Vi vet at det, spesielt i den sosiale sfære og innenfor psykisk helse søkes etter modeller som fungerer, men ofte mangler de «quick loops» for å forstå effekter i egen kontekst. Vi trenger å flytte fra «know–how» til «do -how”, som Dr. Walji ville uttrykke det .

Hva er en «Quick loop»?

1 En identifisering av suksesskriteriene vi skal bruke – hva vil vi oppnå? Her bruker vi både beboere, ledere, politikere og ansatte som innganger.

2 Flere løsninger identifiseres i innovasjonsprosjekter hvor alle de ovennevnte er invitert til å delta

3 Hurtig testing av ulike løsninger for å samle erfaringer umiddelbart

4 Rask tilbakemelding som alle kan ta stilling til og være i stand til å respondere i forhold til

5 Vilje til å tillate ulike modeller å leve side om side når de jobber i ulike sammenhenger

Dette gjelder uansett om en i andre sammenhenger har vist verdien av en fast modell, for eksempel når det gjelder å bygge broer og kirurgiske teknikker. Det er umulig å ha faste modeller når en håndterer sammensatte problemstillinger – for eksempel når det kommer til sosiale problemer eller trafikk der det er mange sammenhenger som alle har stor betydning.

Derfor kan hverdagsrehabilitering i en kommune se helt annerledes ut enn i en annen kommune. Løsningene blir forskjellige fordi det er store forskjeller mellom kommunene langs ulike dimensjoner, så som befolkningssammensetning, ressurser, kompetanse, osv.