Kommunale innovasjonsbehov


Det kan være nyttig for kommunen å systematisk gjennomgå sin situasjon for å få oversikt over hvordan tilstanden i kommunen, hva kommunen gjør og hvor det er behov for utvikling eller innovasjon. En inngang til dette er å ta for seg to spørsmål som deretter holdes opp mot hverandre:

1. Hva gjør kommunen i dag for å fornye seg?

En kan kartlegge hva som i dag pågår av fornyings- og utviklingsarbeid. Mange kommuner har sannsynligvis ikke full oversikt over hvilke utviklingsprosesser som er i gang i kommunen. Gjennom å spørre tjenesteledere og fagspesialister kan en skaffe seg oversikt over hvilke prosesser som pågår.

Aktuelle spørsmål å stille seg i den sammenheng er:

 

2. Hva er kommunens utfordringsbilde?

Dette er en betydelig mer utfordrende oppgave som kan fordre større innsats. På den ene siden er det mange som kan bidra i å synliggjøre hva kommunens utfordringsbilde er. Kommunen politiske og administrative ledelse vil ha sine bilder av hva utfordringene er. Tjenesteledere, fageksperter og ildsjeler nedover i organisasjonen vil ha supplerende og/eller andre bilder og vinklinger å spille inn. Det er heller ikke alltid slik at kommunen har den fulle oversikt eller forståelse av hva kommunens utfordringer egentlig er. Derfor er det viktig å engasjere andre i dette arbeidet. Borgere, brukere, næringsliv, frivillig sektor, nabokommuner; alle kan ha momenter og vinklinger å spille inn. Kommune kan organisere prosessen slik at disse får mulighet til å formidle sine synspunkter.

En slik prosess kan bygges rundt bruk av SWOT-metodikk, eller ROS-analyse, metoder som de fleste kommuner er kjent med.

Gjennom en gjentakende prosess med innspill fra mange aktører vil ens forståelse av kommunens utfordringsbilde utvikle seg.

I denne prosessen kan det også være på sin plass å stille noen fundamentale spørsmål om hvordan en tilnærmer seg prosessen med å identifisere utfordringer. Målet er å utfordre egene forestillinger og fortåelsesrammer. En kan spørre seg:

Ved å stille opp kommunen utfordringer mot hva kommunen allerede jobber med utvikling av vil en få et bilde av hvor kommunen må øke sin innsats, og hvor innsatsen eventuelt kan tones ned. For å gi et godt grunnlag for å prioritere mellom tiltak kan det være nyttig å klassifisere utviklingsbehovene ift hva slags type utviklingsprosess det dreier seg om.

Innovasjonsbehov

Når enn har fått en oversikt over egen fornyingsaktivitet og utfordringsbilde vil en kunne ta for seg følgende problemstillinger:

Finner en slike områder er det gode grunner for å prøve ut innovasjon på disse områdene. En mulig måte å strukturere utviklingsbehovene på kan være som vist i eksemplet.