Iverksetting i kommuneplan og styringssystem


Kommunens planstrategi kan peke ut innovasjonsbehovet. Gjennom kommunens innovasjonssystem mobiliserer en ressurser og iverksetter prosesser for å innovere. Disse aktivitetene forankres i kommuneplanens handlingsdeler.

Resultatet av innovasjonsarbeidet leder til ny aktivitet. Dette kan bety nye tjenester, nye roller og nye samarbeidsmønstre – både internt i kommunen og mellom kommuner og andre eksterne aktører. Dette må også inn i planverket, slik at ressurser og ansvar fordeles. Slik legges grunnlaget for gjennomføring av de konkrete tiltakene.

Gjennom kommunes mål og resultatstyring følges tiltakene opp, vurderes og justeres, eventuelt skaleres.

I planene kan en også tydeliggjøre hvordan nye tiltak og tjenester erstatter og supplerer det en gjorde før, og tydeliggjøre hva en da kan slutte å gjøre.

Dette er kjent stoff i kommunene, og skiller seg lite ut i fra de iverksettingsprosessene en alltid har gjennomført i kommunen.

En viktig ting med innovasjon er at det aldri slutter – også det – innovasjonsarbeidets læringssirkel bør planen ta hensyn til.