Innovasjonsprosjekter i Flekkefjord


 

I Flekkefjord har de allerede i flere år benyttet innovasjonsmetodikk i det kommunale utviklingsarbeidet. Etter runder med idéarbeid har de satt i gang innovasjonsprosjekter som spenner fra enkle inkrementelle innovasjoner på avgrensede temaer, til mer radikale innovasjonsprosesser rettet mot utviklingen av morgendagens tjenestetilbud i kommunen. Tabellen under gir eksempler på temaer som det innoveres på i Flekkefjord.

1. Ung – ikke ufør Hvordan forhindre at de 78 ungdommene som i dag er på arbeidsavklaringspenger/sosialhjelp/arbeidsledighetstrygd ikke blir uføretrygdet?
2. Morgendagens dagtilbud Hvordan sikre et dagtilbud som underbygger den enkeltes opplevelse av   deltakelse og mestring? Fokus på funksjonsnivå fremfor diagnose.Hvordan kan brukere av et dagtilbud være ressurspersoner inn i et annet dagtilbud?
3. Biler og bulker Hvordan redusere antall skader på biler i helse og omsorg? 
4. Hverdags-rehabilitering Kan endringer med tanke på tildeling av vedtakstimer i hjemmebaserte   tjenester/opptrening på korttidsavdeling (mye ressurser ved funksjonstap) bidra til at antall vedtakstimer totalt reduseres?
5. Norges beste omsorgstilbud   til eldre psykisk utviklings-hemmede Hvordan kan brukere av et dagtilbud være ressurspersoner inn i et annet dagtilbudet? 
6. Øke besøkstallet i   Ueneshallen Hva skal til for å øke besøkstallet i Ueneshallen?
7. Frivillig og frisk Kan endringer med tanke på tildeling av vedtakstimer i hjemmebaserte   tjenester/opptrening på korttidsavdeling (mye ressurser ved funksjonstap) bidra til at antall vedtakstimer totalt reduseres? 
8. Integrering Etablere et omsorgstilbud for eldre psykisk utviklingshemmede som vil være et foregangs eksempel for andre kommuner.