Om innovasjonsledelse


Ledere har mange oppgaver – ikke minst skal de legge til rette for innovasjon og nyskapning. Dette kan kalles innovasjonsledelse og kan enkelt kategoriseres i en del ledelse og en del styring.

Den gode innovasjonslederen vil ofte lede ved å:

Den gode innovasjonsleders vil ofte styre ved å:

Innovasjonslederrollen omfatter også en mer praktisk lederrolle ift. den enkelte innovasjonsprosess. Lederen er igangsetter av innovasjonsprosesser gjennom å peke på deltakere, fordele ansvar, sette mål og avstemme forventninger. Innovasjonslederen er også fasilitator gjennom å understøtte arbeidet, skape tillit, bygge felles forståelse, løse konflikter og fjerne barrierer for arbeidet. Innovasjonslederen er også katalysator gjennom å bidra med nye innspill og vinkler, spille rollen som kritisk venn, men også bryte opp mønstre og endre prosesser om nødvendig. Figuren under illustrerer hvilke faser i innovasjonsarbeidet disse rollene er særlig relevante.