Innovasjon i plansystemet


Det kommunale plansystemet skal på en systematisk måte peke ut retning for kommunens utvikling, både fysisk og organisatorisk. Gjennom planarbeidet kan en identifisere områder hvor kommunen kan bruke innovasjon som et verktøy for på skape noe løsninger. Innovasjonsmetodikk kan også benyttes inn i planprosessene for å identifisere kommunens utfordringer. Samtidig må en ta hensyn til regelverket rundt planprosessene. Disse danner en ramme for arbeidet, men trenger ikke være til hinder for bruk av innovasjonsmetodikk.

Innovasjon i planstrategien

Siden et viktig grunnlag for innovasjon er å skaffe seg best mulig kunnskap om utfordringer og behov, vil kommunens arbeid med planstrategi være en naturlig arena for bruk av innovasjon inn i den kommunale planleggingen. Planstrategien legges gjerne etter hvert kommunevalg og omfatter en politisk prioritering av hvilke planer det er behov for i den kommende kommunestyreperioden. I planstrategien drøftes kommunens valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk, miljøutfordringer mm. Planstrategien er derfor et god arena for å få opp og diskutere hvilke samfunnsfloker kommunen står overfor.

Planstrategien består av en beskrivende del og en strategisk del:

• I den beskrivende delen redegjøres det for de overordnede utviklingstrekkene i kommunen.

Men hva er substansen i utviklingstrekkene? Har kommunen det endelige svaret og oversikten? Kan andre trekkes inn i arbeidet med å øke forståelsen av hva utviklingstrekkene er? Kan en gjennom disse få tilgang til data som gir nye perspektiver og som peker på utviklingstrekk og samfunnsfloker som en ikke har sett før eller belyse de kjente på en ny måte? Kan en her synliggjøre et behov for å tenke nytt og gjøre ting på en ny måte? Innovasjonsmetodikk kan brukes inn i denne prosessen for å få en bredere og dypere forståelse av kommunens utviklingsbehov.

• Den strategiske delen skal peke på kommunen planbehov i den kommende perioden.

Noen planbehov er åpenbare ut i fra det utfordringsbildet som er beskrevet. Dette kan være behov for tematiske kommunedelplaner, reguleringsplaner osv. Hva med innovasjon? Kan en lage en temaplan for kommunalt utviklingsarbeid som også inneholder innovasjon? Utvikling og etablering av kommunal innovasjonsevne er åpenbart et tema som kan forankres i planstrategi.

Slik sett kan en se for seg at innovasj0n både kan brukes som redskap inn i arbeidet med planstrategien, men også at kommunen kan velge å utvikle sin innovasjonsevne som et ledd i tiltak for å møte de samfunnsflokene en har identifisert i den beskrivende delen av planstrategien.

For å sitere professor Nils Aarsæther:

«For det første skal planstrategien ta inn over seg dei store spørsmåla for kommunesamfunnet si framtid. For det andre skal det vere ein låg terskel for å delta. Og for det tredje er det ikkje frå lovgivarane si side sett noko som helst detaljføring på kva som faktisk skal stå i strategidokumentet. Det kan godt formulerast sterke virkemiddel for å gjere befolkning, næringsliv og tenestesystemet i kommunen meir nyskapande og fleksibelt, samstundes som ein styrer etter klåre mål om bærekraft – sosialt, økonomisk og miljømessig. Slik eg ser det, vil ein fornuftig bruk av kommunal planstrategi bidra til å viske ut skiljet mellom det stive, byråkratiske ved PLANSYSTEMET, og det innovativt-fleksible som blir så høgt verdsett innen utviklarfeltet.»

Dette gir kommunene en mulighet til å bruke arbeidet med planstrategien som en arena for å bringe brukere og interessenter tidlig inn når føringene for kommunens utvikling settes. Det er ingen hindre mot at kommunen kan gjennomføre prosesser som engasjerer og involverer brukere, borgere og interessenter i diskusjonen av kommunen utfordringsbilde, også på strategisk nivå.

Planprogram

På basis av planstrategien skal det utarbeides et planprogram. Samfunnsfloker og utviklingsområder som er identifisert i strategien tas med inn i planprogrammet. Her skisseres rammer, prioriterte tema og alternative strategier, og ikke minst kan en redegjøre nærmere for opplegg for medvirkning. Her kan en definere større ambisjoner for deltakelse og samskaping enn de som er pålagt i lovverket. Det er fullt mulig å definere prosesskrav som omfatter bruk av innovasjonsmetodikk inn i planprosessene. Arbeidet med innovasjon kan ytterligere operasjonaliseres gjennom konkrete målsettinger for bruk av systematisk innovasjon i kommuneplanens samfunnsdel.

Planprogrammet skal også sendes på høring, noe som gir nok en anledning til å informere om og forankre det utfordringsbildet en har fått fram, og de prosesser en ønsker å iverksette.

Innovasjon i tema og sektorplaner

Det konkrete innovasjonsarbeidet, og gjennomføring av resultatene av det, vil ha en naturlig plass i arbeidet med kommunale sektor og fagplaner. Utvikling av planer kan ta i bruk innovasjonsmetodikk. Arbeid med tiltak for å følge opp planene kan organiseres som innovasjonsprosjekter. Forankringen til prosjektene vil ligge i kommuneplanens handlingsdeler, økonomiplan og helt ned i virksomhetsplaner for kommunes enheter/sektorer. Samskaping, hvor brukere, borgere og interessenter trekkes aktivt inn i arbeidet kan her nedfelles som prinsipp for gjennomføring av kommunale planprosesser og utvikling av tiltak. Prosessene kan organiseres på en slik måte at arbeidsmetodikken baseres på innovasjonsmetodikk, samtidig som de formelle rammene rundt planprosessene opprettholdes.

 

Hvordan kan en i din kommune bruke innovasjon inn i planarbeidet?

Kan kommunen kan selv utvikle en temaplan for innovasjon – som grunnlag for systematisk bruk av innovasjon?