Implementering


Elementer i et implementeringsprosess:

  1. Skap oppmerksomhet rundt innovasjonen gjennom forankringsaktiviteter overfor interessenter i prosjektet (politisk, administrativt, medarbeidere, brukere mm.)
  2. Informer tydelig om hva den nye tjenesten innebærer og hvorfor den trengs og hva som er forventet av hver enkelt. Dette bør tilpasses de forskjellige rollene som inngår i tjenesten.
  3. Sørg for at de som skal utøve tjenesten utvikler innsikt i nye oppgaver og rutiner. Gi mulighet for grundig trening og bearbeiding/tilpassing i flere runder
  4. Gjennomfør testrunder og gjennomkjøringer. Gjør en evaluering etter testperioden og justér, før omfattende implementering gjennomføres.
  5. Integrer den nye tjenesten i rutinene: prosedyrer, aktivitetsplaner og arbeidsrutiner.
  6. Utvikle måleindikatorer for resultatvurdering og oppfølging. Integrer den nye tjenesten i styringsstrukturen, formelt gjennom fordeling av roller og ansvar og i styringsdialogen
  7. Fastsett klare milepæler for innføringen og legge opp til erfaringsoppsummering og evt. justering etter en viss tids drift.
  8. Sikre ivaretakelse av kontinuerlig forbedringsperspektivet gjennom gjentagende oppfølgings og evalueringsaktiviteter, gjerne forankret i virksomhetens årshjul.