Hvordan utforske en lokal sammfunnsfloke?


Lokale samfunnsfloker kan være så mangt – de kan oppstå akutt og umiddelbart, eller være knyttet opp mot langsiktige utviklingstrekk. Floker kan være avgrenset i tema og nedslagsfelt, eller ha grunnleggende betydning for hele lokalsamfunnet.

Derfor er det vanskelig å si akkurat hvordan en skal utforske en floke:

Det kan være at en floke er kjent, men en har ikke oversikt over alle årsaker eller alle sider ved problemet. Da vet en heller ikke ofte nok til å kunne begynne gjøre noe. Derfor bør en velge å bruke noe tid til å lære og forstå hva innholdet i floken er. Det betyr at en ofte går i gang med å orientere seg i landskapet.

Hvem er aktuelle å snakke med? De det gjelder (brukere)? De som jobber mot brukerne (fagfolk og andre)? Familien til brukerne? Er det aktører utenfor kommunens som kan gi nyttige innspill (Frivillige organisasjoner, ressurspersoner i lokalmiljøet mm)? Er det andre kommuner som har gjort smarte ting på dette området?

I dialog med interessentene er det viktig å spørre dem igjen – kjenner de til noen som kan gi nyttige innspill. Gjennom en slik leteprosess øker forståelsen for hva problemet er. Grunnlaget blir ofte bedre for å kunne formulere spørsmål og hypoteser som igjen kan danne grunnlag for uttesting og utvikling av innovative løsninger.

Floken kan også utforskes som en del av kommunen planarbeid, f.eks. forbindelse med utviklingen av planstrategien eller i forbindelse med utvikling av tematiske planer. For å forstå flokene kan en koble informasjon fra aktuelle interessenter som nevnt over, med beskrivelser av utviklingstrekk langs viktige dimensjoner ved floken. Med gode analytiske vinklinger kan en sette sammen eller kombinere data på måter som gir nye vinklinger og ny innsikt ift floken. Det kan dreie seg om fakta og statistikk som er knyttet til situasjonen og/eller behovene, analyser av ressursbruk ift resultat osv. Slike “tankevekkende tall” kan være viktig for å øke forståelsen av en floke.

Alle disse elementene kan inngå i den viktige prosessen med å forstå floken, som igjen er et grunnlag for å definere innovasjonsbehovet.