Ansvarsveksling


Korskærparken i Fredericia

Korskærparken er et såkalt marginalisert boligområde som har vært preget av store sosiale problemer, høy arbeidsløshet, hærverk, kriminalitet og lignende.

I dag er dette “bildet” reversert gjennom å utvikle en ny måte gi omsorgstilbud i området. To sykepleiere har i løpet av fire år arbeidet for å utvikle området til  et “fellesskap”. De to sykepleierne ble valgt til jobben basert på to hovedkriterier :

• At de ønsket å jobbe tett med beboerne – selv om det ville kreve kvelds- og helgearbeid, deltakelse i lokale markeringer, mosjonsarrangementer og lignende.

•  At de skulle ha utvist entreprenørskap og vilje til å gå imot ledelsens beslutninger når de trodde disse var gale.

Grunnleggende metode i deres arbeid var en høy grad av borgerdeltakelse:

•  De betraktet beboerne som kolleger

•  Beboere ble involvert i det å identifisere problemer, utvikle intervensjoner og metoder.

•  Beboerne ble imøtekommet individuelt, samarbeidet ble bygget på tillit og med samfunnsbygging i tankene.

•  Beboere ble frivillige ettersom de blir dratt inn i arbeidet, men oppfattet seg nødvendigvis ikke som frivillige innledningsvis. Mange oppfattet seg mer som deltakere og mottakere, men tok etter hvert mer aktive roller.

• Det var først og fremst et samarbeid i hverdagen.

• Det krever en konstant innsats ift å bygge og opprettholde relasjoner.

Overføring av ansvar og aktiviteter for beboerne

Etter at de to sykepleierne hadde hatt hovedansvaret for å holde liv i prosjektet i en periode ble det gjennomført en ansvarsveksling der beboerne selv tok over mer og mer av ansvaret for de ulike tiltakene.

• Aktiviteter og ledelsesoppgaver har blitt overført til de frivillige, det vil si de aktive innbyggere gjennom en overføringsplan.

• Beboere har, selv startet en paraplyforening med beboerrepresentanter i samarbeid med kommunen. Denne har ansvar for beboernes interesser og fungerer som bindeledd mellom beboere og lokale myndigheter

• Kommunen har forpliktet seg til å gjøre helsepersonell tilgjengelig til dette samarbeidet. Volumet tilsvarer om lag en fjerdedel av de ressursene som ble brukt i løpet av prosjektet, og er mindre enn 10 % av ressursene som tidligere ble brukt på helsetjenester i området.

Etter at beboerne overtok ansvaret for aktivitetene, så har sosiale aktiviteter i området økt med 20 %.