4Hvordan nyttiggjøre?

Innovasjonsystemet og det enkelte innovasjonsprosjekt leverer resultater i form av gjennomførte prosjekter som munner ut i en foreslått løsning eller et tiltak.

Et innovasjonsprosjekt skal munne ut i en test eller pilot der målet er å teste ut og videreutvikle løsningen. I situasjoner hvor det er flere mulige løsninger må det gjøres en vurdering av hvilket alternativ som skal testes ut. Noen ganger er dette åpenbart, andre ganger kan det være mer usikkert. For å kunne gjøre et valg kan en da definere ett sett kriterier som alternativene vurderes etter. Kriteriesett kan f.eks. baseres på:

  • Hvilket alternativ gir antatt best effekt i forhold til det behovet som innovasjonen skal svare på?
  • Hvilket alternativ kan testes ut med minst omkostninger og likevel gi gode svar på om løsningen virker?
  • Hvilket alternativ har vi best forutsetninger – kapasitetsmessig og kompetansemessig – for å gjennomføre?
  • Hvilket alternativ bygger best opp under eller samvirker godt med våre eksisterende løsninger?

Dette er bare noen eksempelr på kriterier som kan brukes for å vurdere en løsning. Ønsker en å bruke kriterier i valg av hvilken løsning som skal testes ut må disse formuleres med utgangspunkt i det enkelte prosjekt.

Valg av løsning som skal testes kan i seg selv kreve politisk og administrativ  forankring  gjennom et vedtak i et politisk organ. For å gjennomføre testen må det også det settes av økonomiske og personellmessige ressurser, og en må ha tilstrekkelig forankring  slik at testen/piloten kan vare lenge nok til å kunne høste erfaringer og tilpasse løsningen.

Etter hvert vil piloten/testen ha modnet til et slikt nivå at det blir aktuellt å implementere innovasjonstiltaket i det ordinære tjenestetilbudet som ordinær praksis. Implementeringen kan organiseres i et eget implementeringsprosjekt. En oversikt over mulig innhold i et implementeringsprosjekt gis i eksemplet “Implementering”.

Her kan en også ta i bruk kjent metodikk for gevinstrealisering, se eksemplet “Gevinstrealisering”.

Utfordringsbilde – premisser for kommunale planer

Under verktøyets “Hva skal vi innovere om?” skisseres tilnærminger til det å identifisere kommunens utfordringsbilde. Dette  kan også fungere som et innpill til kommunens arbeid med å få oversikt over eget utfordringsbilde, uavhengig av om innovasjon står på dagsorden eller ikke.

Kommuneplaner

Innovasjonsutfordringene kan inngå som aktuelle temaer i kommuneplanen, samt i de årlige budsjett- og handlingsplanene. Innovasjon kan danne grunnlag for planlegging av sektorovergripende  aktiviteter der innovasjonsprosjekter kan være et viktig virkemiddel for å løse relevante “floker”.

Tiltaksplaner rettet mot spesifikke utfordringer

Gjennom å synliggjøre og forplikte innovasjon som en viktig metode i tjenesteproduksjonen vil også utrulling av aktiviteter og resultater av innovasjonene fremkomme i det kommunale planverket.

Virksomhetsplaner, årsplaner og budsjett

Disse planprosessene kan knytte sammen driften av innovasjonssytemet, men også til synliggjøre gjennomføringen  av innovasjonsprosjektene og  skalering av løsninger.

I eksemplet “Skalering av innovasjon” viser vi hvordan en gikk fram for å implementere resultatene fra et innovasjonsprosjekt i en  dansk kommune.

Skal kommunen drifte?

Det er ikke alltid sikkert det er kommunen som skal ha ansvaret for drifting og skalering av en innovasjon. En bør alltid vurdere hva som er mest hensiktsmessig;

  • Skal kommunen drifte?
  • Kan noen andre ta dette ansvaret?
  • Skal kommunen starte, men overlate ansvaret til noen andre etter hvert?

I eksemplet “Ansvarsveksling” viser vi hvordan kommunen overlot driften for innovasjonstiltaket til andre krefter.

 

Aktuelle spørsmål å stille seg:

Hvordan kan vår kommune synliggjøre nytteverdien av de innovasjonsprosjektene vi i igangsetter?

Hvordan skal vi synliggjøre effektene av innovasjonsprosjektene overfor våre politikere?

Hvordan kan vi fremme innovasjon i vårt plansystem?

Kan vi dele ansvar med noen – og om hva?