1Hva skal vi innovere om?

Innovasjon er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å løse utfordringer. Innovasjon bør prøves der hvor en ser at det trengs nye måter å angripe et problem på. Nedenfor peker vi på områder og eksempler hvor innovasjon kan være aktuelt.

Brennende plattform

Kommunen står overfor en utfordring  som er kritisk for kommunen, f.eks. nedleggelse av en “hjørnestensbedrift”,  avsløring av alvorlig svikt i tjenesteapparatet, naturkatastrofer, kraftige kutt i budsjetter, etc.

Kjent floke, men ukjent løsning

“Vi har et floke, men har ikke tilstrekkelig kunnskap om hele problemstillingen ennå. Derfor vet vi heller ikke hva vi skal gjøre og hvordan vi kan løse den”.

Hvordan skal vi gå fram  for å forstå floken bedre og skape grunnlag for handling? I Kongsvinger og Nøtterøy har de floker og ideer, men er på leting etter gode måter å gjennomføre de rette tiltakene på. Se eksemplene: “Frafall i Kongsvinger” og “Inkludering i Nøtterøy”.

I eksemplet “Hvordan utforske en floke?” skisseres en mulig framgangsmåte for å analysere en floke.

I Danmark har de jobbet over tid med flere slike floker. I eksemplet “Korskærparken” fortelles det om hvordan Århus kommune jobbet innovativt med tiltak overfor et belastet boligområde.

Kommunen må fornye seg

Alle kommuner jobber med utvikling av eksisterende tjenester. Men kommunen kan stå overfor utfordringer som krever helt nye løsninger.

Det går an å gå rett inn i idègenereringprosessene for igjen å få opp temaer for innovasjon basert på store og små behov og floker, slik kommunens medarbeidere og ledere opplever dem akkurat nå. I eksemplet “Innovasjonsprosjekter i Flekkefjord” vises det eksempler på innovasjonsprosjekter som Flekkefjord kommune arbeider med.

Hva trenger kommunen å innoverer om? Ser en behov for et mer systematisk perspektiv på nytekning og innovasjon? Skal en innovere på enhetsnivå, tverrsektorielt, eller med kommunen og sivilsamfunnet som deltakere?

Disse spørsmålene kan knyttes opp mot kommunens planarbeid. Her settes dagsorden for hva en skal innovere om. Kommunes planhierarki er en arena både for bruk av innovasjon og for å stimulere til innovasjon – fra planstrategi til kommunedelplan og helt ned til kommuneplanens handlingsdel, sektor og virksomhetsplaner. Kommunen kan også lage en egen plan for hvordan en skal bruke innovasjon og hvordan en skal utvikle innovasjonsevnen, som går på tvers av plannivåer, sektorer og enheter.

I eksemplet “Kommunale innovasjonsbehov” skisseres en måte en kan gå fram for å få oversikt over hva en gjør, hva en burde gjøre og hvor kommunen trenger å innovere.

I eksemplet “Innovasjon i plansystemet” gir vi innspill til hvordan innovasjon kan brukes i kommunen planarbeid.

På hvilke områder trengs det innovasjon i din kommune?